Skip to main content

El dia 1 de març de 1939, es van celebrar a la Girona ocupada els tres primers consells de guerra sumaríssims d’urgència, un a les 9.30; un altre, a les 11.00 i un tercer, a les 12.30.

En total van comparèixer 24 acusats. La sentència de Carles Rahola, jutjat al darrer Consell, es basava sobretot en tres articles seus pels quals va ser acusat de «un delito de rebelión militar». Els fets que van ser considerats provats a la sentència del tribunal militar són:

a) Ser un dels més destacats separatistes de Girona.

b) Ser col·laborador assidu del diari separatista L’Autonomista.

c) Haver «alentado» les masses a prolongar la seva resistència enfront els franquistes, amb articles com els tres que cita.

d) Ser un element «influyente entre los elementos marxistas» com demostrava el fet d’haver «favorecido a determinadas personas de derechas».

Aquest últim punt es refereix al fet que Rahola, durant la guerra, havia salvat persones de dretes i capellans, intercedint per ells davant els republicans. El fiscal, lluny d’acceptar-ho com un atenuant, ho considerà com un agreujant, ja que si Rahola havia pogut salvar-los, era perquè ell era un personatge «rojo-separatista» important i per això li feien cas.

Dels altres punts, només comentarem que Rahola era profundament federalista i, per tant, de cap manera separatista. Però els franquistes identificaven catalanista amb separatista i Rahola sí que se sentia molt catalanista. D’altra banda, sembla que a la causa no hi havia cap exemplar de L’Autonomista i que cap membre del tribunal tampoc no n’havia vist mai cap. La sentència, amb falsedat, qualifica el diari de separatista, quan, en realitat se subtitulava “Diari federalista republicà d’avisos i notícies”. I, finalment, en els fets provats en què es fonamenta la sentència, se citen els tres textos a què ja hem fet referència i que llegirem més endavant. A la causa només n’apareixen dos, traduïts al castellà. Del tercer, «El heroísmo», no hi ha ni l’original català ni la traducció castellana. Per tant, en la sentència el tribunal declara, que constitueix «un delito de rebelión militar» un text de Carles Rahola que ni el jutge militar instructor ni els membres del tribunal no havien vist.

En el judici, brevíssim, el fiscal reconeixia certament que Rahola no havia comès cap assassinat ni robatori. Però afegia que amb els seus escrits havia comès un crim igual o major. I, per tot això, va demanar la pena de mort per a Carles Rahola. El defensor va prendre la paraula després de la intervenció del fiscal. Havia de defensar vuit persones (Carles Rahola i set acusats més) i només feia vint-i-quatre hores que l’havien designat defensor d’aquells acusats. Amb prou feines havia tingut temps de llegir les causes i tampoc no havia pogut parlar amb els processats. Va demanar que s’imposés als processats una pena inferior a la demanada pel fiscal. Sabia que qualsevol altra petició era inútil. La qüestió era salvar-los de la pena de mort, encara que s’haguessin de passar uns anys a la presó.

El judici contra aquelles persones va durar aproximadament una hora. En una hora, es van demanar sis penes de mort, una de sis anys de presó i una de cadena perpètua. Acabat el judici, el tribunal es va retirar a deliberar en secret i a dictar sentència.

L’acta oficial del consell de guerra sumaríssim d’urgència celebrat contra Rahola i altres diu el següent:

«En la plaza de Gerona, a primero de marzo de mil novecientos treinta y nueve. Tercer Año Triunfal. Reunido el Consejo de Guerra Permanente nº 3 de Cataluña, en el Salón de actos de la Audiencia Provincial, para ver y fallar las causas acumuladas, seguidas por el procedimiento sumarísimo de urgencia, y por el supuesto delito de rebelión militar contra Juan Gimbernat Padrosa, Agustín Armengol Mateu, Francisco Giménez Gutiérrez, José Díaz Guerra Calabuig, Jacinto Grau Batlle, Juan Lorenzo Alcalde, José Caps (sic) Nonell y Carlos Rahola Llorens, todos los cuales asisten a este acto.

Dada cuenta, por orden del Señor Presidente, de las actuaciones, por el Secretario del Consejo, comparecieron, a instancia de la defensa, tres testigos, los cuales manifestaron que el procesado Agustín Armengol Mateu, formó parte como Vocal de un Tribunal Popular, ha influido sobre los demás componentes de este nefasto Tribunal Popular, para que, en vez de la pena de muerte, se condenara a una persona de derechas, a la pena de seis años y un día, y que los también procesados JOSÉ CAPS (sic) y CARLOS RAHOLA son personas de ideología derechista, sin que les conste que hayan realizado hecho alguno delictivo.

Seguidamente el señor Presidente concedió la palabra al Señor Fiscal, quien después de hacer un detallado examen de los hechos y actuaciones sumariales, terminó solicitando que se imponga al procesado Juan Gimbernat, la pena de reclusión perpetua; para el procesado José CAPS (sic) la de doce años, o mejor dicho, la de seis años de prisión mayor, y para los demás procesados, la pena de muerte, como responsables, éstos, de un delito de rebelión militar que previene el artículo 237 y caso 2º del 238, ambos del Código de Justicia Militar, con la circunstancia agravante de perversidad por su significada actuación y por la trascendencia que tuvieron los hechos revolucionarios por ellos realizados, de conformidad con lo estatuido en el artículo 173 del mencionado Cuerpo legal, siendo también responsable de este delito el procesado Juan Gimbernat, pero, en cambio, estima que no concurre en el mismo circunstancia alguna modificativa de su responsabilidad criminal; y el otro procesado José Caps (sic) Noneli (sic) para quien pidió la pena de seis años y un día de prisión mayor, es responsable, en concepto de autor, de un delito de inducción a la rebelión, que previene y sanciona el párrafo 2º del artículo 240 del mencionado Código de Justicia Militar.

Acto seguido, el Señor Presidente concedió la palabra al Defensor, quien después de manifestar lo que estimó oportuno en favor de sus defendidos, terminó solicitando se imponga a los procesados la pena en grado inferior a la pedida por el Ministerio Fiscal.

El Señor Presidente pregunta a los procesados si tienen algo que alegar en su favor, contestando todos ellos, separadamente, que son totalmente inciertos los cargos que se les atribuyen, además de hacer otras alegaciones, sin interés (sic).

Con lo cual se da por terminado el acto, quedando el Consejo reunido en sesión secreta, para deliberar y dictar sentencia, extendiéndose la presente acta, que previa lectura firmo con el visto bueno del Señor Presidente, y doy fe.

Vto. Bº.

El Presidente del Consejo
(Signatura il·legible)

El Secretario
(Signatura il·legible) »

Font: Caseta de la Devesa, Ajuntament de Girona.