Skip to main content

Edició 2023-2024

Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, instituïts per la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya conjuntament amb la Diputació de Girona, tenen com a objectiu fomentar la creativitat i la qualitat informativa, així com les iniciatives de qualitat per difondre, recuperar, gestionar o aplegar informació d’interès per a la societat, amb independència del canal, format, àmbit o naturalesa de la iniciativa.

La participació comporta l’acceptació de les bases reguladores següents.

Les bases es publicaran el proper dimecres, dia 18 d’octubre de 2023.

1. Premis

S’estableixen set categories:

1) Projecte de comunicació periodística

Premi al millor projecte de comunicació periodística, dotat amb 2.000 euros. Hi poden optar treballs que detallin un projecte periodístic encara no iniciat, l’àmbit d’actuació del qual siguin les comarques gironines. S’entén com a projecte periodístic una proposta raonada d’investigació, de gestió o de producció dins el camp de la informació, en què s’argumenti la viabilitat, l’interès públic i la consecució dels resultats dins un termini raonable.

2) Premsa

Premi al millor treball informatiu o divulgatiu en premsa, dotat amb 1.000 euros. Hi poden optar els autors de treballs periodístics publicats en premsa impresa o digital a les comarques gironines o que les incloguin com a tema.

3) Ràdio (Premi Miquel Diumé)

Premi al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio, dotat amb 1.000 euros. Poden optar-hi els autors de programes difosos per ràdio, en qualsevol dels formats possibles, elaborats a les comarques de Girona o que les incloguin com a tema central.

4) Televisió

Premi al millor treball informatiu o divulgatiu en televisió, dotat amb 1.000 euros. Poden optar-hi els autors dels treballs periodístics emesos per televisió, en qualsevol dels formats possibles, elaborats a les comarques de Girona o que les incloguin com a tema principal.

5) Fotografia de premsa

Premi a la millor fotografia de premsa publicada en un mitjà gironí, o feta a les comarques de Girona i publicada en qualsevol mitjà, o bé feta, amb intenció de publicar-la, a les comarques gironines. Està dotat amb 1.000 euros.  Poden optar-hi els professionals de l’àmbit de la fotografia i el periodisme, que hauran d’acreditar aquesta condició d’alguna de les maneres següents:

 1. Mitjançant un document que certifiqui la pertinença a qualsevol col·legi oficial de periodistes o a qualsevol associació professional de fotògrafs o periodistes. En el cas de membres d’una entitat diferent del Col·legi de Periodistes de Catalunya, caldrà acreditar la pertinença a l’associació mitjançant un certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament de les quotes, o d’un altre document que demostri aquesta pertinença. En aquest darrer cas, correspondrà al jurat avaluar la validesa del document aportat.
 2. Mitjançant un document que acrediti la pràctica professional en un mitjà de comunicació.

6) Informació digital

Premi a la millor informació digital (webs, blogs periodístics o xarxes socials), dotat amb 1.000 euros. Poden optar-hi els autors de continguts  relacionats amb les comarques gironines difosos per aquests canals.

7) Comunicació institucional

Premi a la millor iniciativa de comunicació institucional, dotat amb 1.000 euros. Pot optar a aquesta categoria qualsevol professional, institució o empresa ubicats a les comarques gironines.

2. Presentació

Els treballs els han de presentar els mateixos autors, amb un límit màxim de cinc treballs per autor en cada categoria. Els treballs que es presentin en qualsevol categoria, llevat de la primera, s’han d’haver publicat, emès o difós entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Els treballs es poden presentar des de la data de publicació d’aquestes bases fins a les 13 hores del dia 11 de gener de l’any 2024, i s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic premiscarlesrahola@periodistes.cat.

Cada treball s’ha de presentar adjunt a un correu electrònic a l’assumpte del qual ha de figurar la categoria per la qual opta.

Així mateix, s’hi ha d’adjuntar el formulari d’inscripció en format word i també en PDF, degudament signat com a mínim en un dels dos formats (si el treball és col·lectiu, un formulari per cadascun dels autors), i la documentació o els materials que seguidament s’especifiquen per a cada categoria.

Els formularis d’inscripció estan disponibles a: www.premiscarlesrahola.cat.

Els participants poden aportar informació complementària si ho creuen convenient.

1) Projecte de comunicació periodística

S’ha d’aportar:

 1. El projecte escrit mitjançant un processador de textos i amb una extensió màxima de 50 folis (125.000 caràcters, espais inclosos).
 2. El formulari d’inscripció emplenat i signat en format word i també en PDF (un per autor).

2) Premsa

S’ha d’aportar:

 1. El treball en PDF o indicar al formulari d’inscripció l’enllaç al lloc web del mitjà en què s’hagi publicat i des del qual es pugui accedir al treball.
 2. Un certificat emès pel mitjà de comunicació corresponent que inclogui les seves dades fiscals.
 3. El formulari d’inscripció emplenat i signat en format word i també en PDF (un per autor).

3) Ràdio (Premi Miquel Diumé)

S’ha d’aportar:

 1. L’enllaç al lloc web des del qual es pugui accedir al programa, indicat al formulari d’inscripció. Si el programa no és accessible en obert al web del mitjà on s’ha emès, cal presentar un certificat d’emissió de la ràdio corresponent en què consti el dia i l’hora de l’emissió.
 2. El guió i/o l’escaleta del programa.
 3. El formulari d’inscripció emplenat i signat en format word i també en PDF (un per autor).

4) Televisió

S’ha d’aportar:

 1. L’enllaç al lloc web des del qual es pugui accedir al programa, indicat al formulari d’inscripció. Si el programa no és accessible en obert al web del mitjà on s’ha emès, cal presentar un certificat d’emissió de la televisió corresponent en què consti el dia i l’hora de l’emissió.
 2. El guió i/o l’escaleta corresponent.
 3. El formulari d’inscripció emplenat i signat en format word i també en PDF (un per autor).

5) Fotografia de premsa

     S’ha d’aportar:

 1. La imatge en format JPG (5 MB com a mínim). En les metadades ha de constar el títol de la fotografia.
 2. El formulari d’inscripció emplenat i signat en format word i també en PDF.
 3. El document d’acreditació professional a què es refereix l’apartat 5 de la base 1.
 4. Si la fotografia ha estat publicada, cal aportar un document que ho acrediti (PDF de la publicació en el mitjà o un certificat en què figurin les dades fiscals del mitjà on s’ha publicat).

6) Informació digital

S’ha d’aportar:

 1. Una memòria descriptiva de la iniciativa presentada, escrita mitjançant un processador de textos, amb l’enllaç del web, el blog o la xarxa social i, en el cas de mitjans de comunicació digitals o amb presència a la xarxa, les seves dades fiscals.
 2. El formulari d’inscripció emplenat i signat en format word i també en PDF (un per autor).

7) Comunicació institucional

S’ha d’aportar:

 1. Una memòria descriptiva de la iniciativa presentada, escrita amb un processador de textos.
 2. El formulari d’inscripció emplenat i signat en format word i també en PDF (un per autor).

3. Proclamació dels resultats i lliurament dels guardons

El nom dels guanyadors es farà públic en l’acte de lliurament dels guardons. La celebració de l’acte s’anunciarà a tots els participants amb antelació suficient.

En el cas del Premi al millor projecte de comunicació periodística, la meitat de la dotació s’abonarà a l’inici del projecte, i la resta, un cop s’hagi executat el projecte completament i de manera satisfactòria.

El termini màxim de realització del projecte serà el d’un any a comptar de l’acte de lliurament del guardó. Els organitzadors dels Premis Carles Rahola faran el seguiment del compliment d’aquesta obligació. En cas que el projecte no es finalitzi en el termini d’un any, i si no hi ha cap fet excepcional que ho justifiqui, el guanyador haurà de retornar la part que li hagi estat abonada inicialment.

Dels imports amb què es doten els Premis se’n descomptaran les retencions fiscals corresponents. Els guardons a treballs col·lectius es faran efectius a una sola persona o a l’entitat designada pels guanyadors.

4. Exposició fotogràfica

La participació en la categoria de fotografia suposa l’autorització del participant als organitzadors per utilitzar la fotografia o fotografies presentades amb les finalitats següents:

 • Exposició, ja sigui específica de fotografies presentades o general sobre els Premis. L’ús per a aquesta finalitat no podrà superar els dos anys a comptar de l’acte de lliurament dels guardons.
 • Presentació, des de llocs web i xarxes socials dels organitzadors, de les fotografies premiades, per informar i fer difusió dels Premis.

En qualsevol ús que es faci de les fotografies es farà constar de forma clara el nom del fotògraf o fotògrafa i la menció del fet que li corresponen els drets de propietat intel·lectual.

5. Propietat intel·lectual de les obres i ús per a fins relacionats amb els Premis

La presentació de les obres als Premis per part dels autors corresponents no suposa la cessió a l’organització de cap dret d’autor, a excepció dels usos que es determinen a continuació:

 • Per al cas dels premis relacionats amb les categories de Projecte de comunicació periodística, Premsa, Ràdio, Televisió, Informació digital i Comunicació institucional, tant els guanyadors com els finalistes autoritzen als organitzadors a fer difusió del resultat dels Premis pels mitjans habituals, com premsa, televisió, xarxes socials i pàgina web dels organitzadors o la pròpia dels Premis, així com a publicar els títols, el nom de l’autor i fragments o la totalitat, segons els casos, sempre respectant-ne l’autoria.
 • Per al cas dels premis relacionats amb la categoria de Fotografia, regirà el que s’especifica a la base 4.

La presentació dels autors a aquests Premis no dona dret a exigir cap remuneració o compensació econòmica addicional per haver-hi participat o pels resultats dels Premis, llevat dels guardons ja establerts en aquestes mateixes bases.

6. Protecció de dades

Les dades dels participants seran tractades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, com a responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar-ne la participació als Premis en la categoria o categories a què hagin presentat la seva candidatura i per tal de mantenir-los informats de l’estat de la seva participació i de la seva posició com a guanyadors o no guanyadors d’algun dels guardons.

Les dades dels participants, en compliment del que disposa el Reglament europeu 679/2016, de 27 d’abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, seran emprades per a les finalitats abans indicades i, en el cas que el participant ho hagi autoritzat al formulari d’inscripció, per enviar-li informació sobre notícies, actualitat, jornades i qualsevol altra informació que pugui ser del seu interès a criteri del Col·legi de Periodistes.

En el mateix sentit, els organitzadors dels Premis es comprometen a custodiar i tractar les dades aplicant-hi les mesures de seguretat que estableix la normativa de protecció esmentada.

En tot cas, els participants tenen drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament, reconeguts en el Reglament europeu esmentat. A aquest efecte, cal que adrecin una comunicació per correu postal a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya (DGCPC), amb domicili al carrer Nou del Teatre, 1, 2n 1a, CP 17004, de Girona, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça secretariagirona@periodistes.cat.

Els participants també poden exercir el dret de limitació dirigint-se a aquest efecte a la DGCPC per les mateixes vies de contacte.

Per a més informació sobre les polítiques de privadesa del Col·legi de Periodistes de Catalunya, es pot visitar el lloc web https://www.periodistes.cat/politica-de-privadesa.

7. Drets d’imatge dels participants

Els participants autoritzen l’ús de la seva imatge en virtut del que disposa la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en el sentit que la seva imatge pot ser difosa per als fins dels Premis pels mitjans indicats al punt 5 d’aquestes bases, això és, la seva imatge podrà ser emprada per fer difusió de la seva participació als Premis o en la publicació dels resultats, sempre d’acord amb els principis que estableix l’esmentada Llei orgànica i en virtut del que disposa la normativa sobre tractament de dades personals.

8. Conservació de materials

Els materials corresponents a projectes o treballs no premiats seran eliminats.

9. Jurat

El jurat estarà format per professionals del camp del periodisme, personalitats del món sociocultural i del sector de la comunicació, així com per representants de la Diputació de Girona i de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya designats a aquest efecte. La identitat dels membres del jurat es farà pública en l’acte de lliurament.

El jurat podrà declarar deserta una o més categories dels Premis si estima que els treballs presentats no tenen la qualitat suficient.

El jurat es reserva la facultat d’interpretar les bases. El seu veredicte serà inapel·lable.