IX PREMIS CARLES RAHOLA DE COMUNICACIÓ LOCAL

Aquests premis, instituïts per la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya conjuntament amb la Diputació de Girona, tenen com a objectiu fomentar la creativitat i la qualitat informativa, i les iniciatives per difondre, recuperar, gestionar o aplegar informació de tipus periodístic, en qualsevol aspecte, format, àmbit i estructura.

1. S’estableixen set categories:

a) Premi al millor projecte sobre comunicació periodística, dotat amb 2.000 euros. Hi poden optar tots aquells treballs que detallin un projecte periodístic encara no iniciat, l’àmbit d’actuació del qual siguin les comarques de Girona. S’entén com a projecte periodístic tota proposta raonada d’investigació, de gestió o de producció dins el camp de la informació, sempre que se’n demostri la viabilitat, l’interès i els resultats dins un termini raonable.

La meitat de la dotació d’aquest premi s’atorgarà a l’inici del projecte, i els 1.000 euros restants es lliuraran un cop el projecte hagi estat executat completament i de manera satisfactòria, i en el termini màxim d’un any des de la gala de lliurament dels Premis Carles Rahola. La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya en faran el seguiment.
En cas que el projecte no es finalitzi en el termini d’un any, i si no hi ha cap fet excepcional que ho justifiqui, el guanyador haurà de retornar la part del premi ja cobrada.

b) Premi al millor treball informatiu o divulgatiu en premsa, dotat amb 1.000 euros. Poden optar a aquesta categoria els autors dels treballs periodístics publicats en premsa impresa o digital a les comarques de Girona o que les incloguin com a tema.

c) Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio, dotat amb 1.000 euros. Poden optar a aquesta categoria els autors de programes difosos per ràdio, en qualsevol dels suports possibles, a les comarques de Girona o que les incloguin com a tema central.

d) Premi al millor treball informatiu o divulgatiu en televisió, dotat amb 1.000 euros. Poden optar a aquesta categoria els autors dels treballs periodístics emesos per televisió, en qualsevol dels formats possibles, a les comarques de Girona o que les incloguin com a tema principal.

e) Premi a la millor fotografia de premsa, dotat amb 1.000 euros. Poden optar a aquesta categoria els autors de fotografies de premsa (publicades o fetes amb intenció de publicar). Les fotografies han d’haver estat fetes a les comarques de Girona o bé publicades en un mitjà gironí.

Hi poden optar els professionals de l’àmbit de la fotografia i el periodisme, que hauran d’acreditar aquesta condició d’alguna de les següents maneres:
– Document que certifiqui la pertinença a qualsevol col·legi oficial de periodistes o a qualsevol associació oficial de fotògrafs o periodistes professionals. En cas de ser una entitat diferent del Col·legi de Periodistes de Catalunya, caldrà també el certificat d’estar al corrent de pagament de les quotes.
– Document que acrediti la pràctica professional.

S’accepten les sèries de fins a cinc fotografies.
La Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona es reserven el dret d’organitzar una exposició amb una selecció o la totalitat de les fotografies presentades als IX Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La participació en aquesta categoria dels premis suposa la cessió no exclusiva dels drets de les imatges presentades només per a aquesta mostra i/o per fer difusió dels guardons i els actes que hi estiguin relacionats. El Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona faran constar en tots els casos el nom de l’autor de cada fotografia. Les còpies de les obres que formin part de l’exposició passaran a ser propietat dels organitzadors dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.

f) Premi a la millor informació digital (webs, blogs periodístics o xarxes socials), dotat amb 1.000 euros. Poden optar a aquesta categoria els autors de continguts periodístics multimèdia relacionats amb les comarques gironines.

g) Premi a la millor iniciativa de comunicació institucional (pàgina web, butlletí…), dotat amb 1.000 euros. Pot optar a aquesta categoria qualsevol organització de l’Administració ubicada a les comarques gironines.
Notes:
Es descomptarà del total de la dotació econòmica la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis.
Els premis a treballs col·lectius es faran efectius a una sola persona o entitat designada pels guanyadors.

2. Els treballs que optin als premis han de ser presentats pels mateixos autors, amb un límit màxim de cinc treballs per autor i categoria.

3. Els treballs que es presentin en qualsevol de les categories, llevat de la primera, han d’haver estat publicats, emesos o difosos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

4. Juntament amb cada treball cal entregar, imprès i també en format digital (Word), el formulari d’inscripció que trobareu al web www.premiscarlesrahola.cat.

5. Cadascun dels treballs que opten als premis s’ha de lliurar en un sobre tancat on consti la categoria a la qual es presenta, abans de les 13 hores del dia 10 de gener de 2018, a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, al carrer Nou del Teatre, 1, 2n 1a, 17004, de Girona.

6. A dins del sobre hi ha d’haver el formulari d’inscripció imprès i:

a) Projecte de comunicació periodística
Dins el mateix suport digital (CD o USB sense bloquejar), cal que hi hagi:
1. El projecte en format Word, amb una extensió màxima de 50 folis (125.000 caràcters, espais inclosos).
2. El formulari d’inscripció en format Word. (Formulari Inscripció projecte 2018)

b) Premsa
Dins el mateix suport digital (CD o USB sense bloquejar), cal que hi hagi:
1. El treball en PDF.
2. El certificat de publicació del mitjà corresponent, que inclogui les seves dades fiscals.
3. El formulari d’inscripció en format Word. (Formulari Inscripció premsa 2018)

c) Ràdio
Dins el mateix suport digital (CD o USB sense bloquejar), cal que hi hagi:
1. El guió i/o escaleta del programa.
2. Un certificat d’emissió de la ràdio corresponent (en què consti el dia i l’hora de l’emissió), que inclogui les seves dades fiscals.
3. El formulari d’inscripció en format Word, amb l’adreça d’Internet on es pot trobar el programa. (Formulari Inscripció ràdio 2018)
En cas que el programa no estigui penjat a Internet, cal presentar vuit còpies del programa, cadascuna en un CD o USB, per als membres del jurat.

d) Televisió:
Dins el mateix suport digital (CD o USB sense bloquejar), cal que hi hagi:
1. El guió i/o escaleta corresponent.
2. Un certificat d’emissió de la televisió corresponent, en el qual consti el dia i l’hora de l’emissió i que inclogui les seves dades fiscals.
3. El formulari d’inscripció en format Word, amb l’adreça d’Internet on es pot trobar el programa. (Formulari Inscripció tele 2018)
En cas que el programa no estigui penjat a Internet, cal presentar vuit còpies del programa, cadascuna en un CD o USB, per als membres del jurat.

e) Fotografia:
1. Una còpia en paper (20 × 30cm) de cada foto.
2. Dins el mateix suport digital (CD o USB sense bloquejar), cal que hi hagi:
• Cada imatge en format JPG amb prou resolució per fer-ne ampliacions a 40 × 60 cm.
El nom de les imatges JPG ha de ser indicatiu del títol de la foto. Les sèries, a més, han de portar numeració.
• El formulari d’inscripció en format Word.
(Formulari Inscripció fotografia (publicada) 2018)
(Formulari Inscripció fotografia (no publicada) 2018)
• El carnet d’afiliació a l’entitat professional corresponent i el certificat d’estar al corrent de pagament de les quotes; o bé un document que certifiqui de manera fefaent la pràctica professional.
• En cas que la foto hagi estat publicada, a més, cal:
1. Document que acrediti la publicació en un mitjà (PDF, certificat del mitjà…).
2. Document amb les dades fiscals del mitjà on s’ha publicat.

f) Informació digital:
Dins un suport digital (CD o USB sense bloquejar), cal que hi hagi:
1. Un document de Word amb un informe o una memòria de la iniciativa candidata, amb l’enllaç del web, blog o xarxa social.
2. El formulari d’inscripció en format Word. (Formulari Inscripció informació digital 2018)
3. Si es tracta d’un mitjà digital, document amb les dades fiscals.

g) Comunicació institucional:
Dins el mateix suport digital (CD o USB sense bloquejar), cal que hi hagi:
1. Un document de Word amb un informe detallat o la memòria de la iniciativa candidata.
2. El formulari d’inscripció en format Word. (Formulari Inscripció comunicació institucional 2018)

Els autors que vulguin complementar la seva proposta amb un dossier l’han de presentar en un document de Word en el mateix CD o USB del treball.

Els treballs que no compleixin tots els requisits indicats seran descartats.

7. El jurat està format per professionals acreditats en el camp del periodisme, personalitats del món sociocultural i del sector de la comunicació, així com per representants de la Diputació de Girona i de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya designats a aquest efecte.
La identitat dels membres del jurat no es farà pública fins que no es donin a conèixer les obres guanyadores.
El jurat podrà declarar premis deserts si estima que els treballs presentats no reuneixen la qualitat suficient.
El jurat es reserva la facultat de resoldre aspectes que no s’hagin previst en aquestes bases.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. El nom dels guanyadors es farà públic en la gala de lliurament dels premis, que tindrà lloc a principis del 2018 en un acte públic a l’Auditori de Girona.

9. Els originals no premiats es podran recollir a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, al carrer Nou del Teatre, 1, 2n 1a, 17004, de Girona, fins a un mes després de l’entrega dels guardons. Passat aquest termini, seran destruïts i no es podran reclamar.

10. La participació en aquest certamen significa l’acceptació total d’aquestes bases i del veredicte del jurat.